• Historia Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Babimoście

    • Szkoła Podstawowa w Babimoście powstała zaraz po wyzwoleniu miasta i powrocie do Macierzy po 152 latach narodowej niewoli. Rozpoczęła działalność 1 czerwca 1945 r. w budynku przy ul. Kargowskiej. Zorganizował ją i został jej pierwszym kierownikiem Wojciech Berliński. Zapisało się ok. 200 uczniów, wśród których jedynie ok. 50 posługiwało się językiem polskim. Pozostali uczniowie byli zgermanizowani lub wywodzili się z rodzin narodowości niemieckiej. Rodziny polskie z sąsiedniej Wielkopolski lub z Kresów Wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej dopiero do Babimostu napływały. Uczniowie podzieleni zostali na 6 oddziałów, z których w 4 uczyli się uczniowie nie znający języka polskiego. Brakowało również sprzętów szkolnych jak ławek, tablic, szaf itp. Nie było podręczników i zeszytów – uczniowie pisali na odwrocie druków niemieckich znalezionych w magistracie. Klasy były przepełnione, a do pracy zgłosiło się niewielu nauczycieli. Uczniowie byli bardzo zróżnicowani, nie tylko językowo, ale również wiekowo, gdyż część z nich nie mogła uczęszczać do szkoły podczas wojny. Tworzono klasy łączone i organizowano przyspieszone kursy dokształcające.

     Zdjęcie: Budynek szkoły na ul. Kargowskiej

     Wraz z odbudową i rozwojem miasta przybywało mieszkańców. Zwiększyła się również stale liczba uczniów – w 1961 r. było już ich 431. Wprawdzie w 1953 r. uzyskano budynek przy ul. Brójeckiej (dzisiaj Marszałka Józefa Piłsudskiego), gdzie umiejscowiono klasy IV – VII, ale sytuacja nadal była bardzo trudna. Dysponowano 7 salami lekcyjnymi, a później 9, i uczyło 5 nauczycieli. Na jedną salę przypadało ponad 40 uczniów. Od 1958 r. wprowadzono naukę na dwie zmiany, gdyż liczba oddziałów wzrosła do 12. Do 1953 r. szkołą kierował Wojciech Berliński, a po nim Stanisław Obst.

     Rozwiązaniem problemów oświaty w Babimoście było zbudowanie nowego budynku szkoły. Wykorzystano akcję: „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego” i w jej ramach w latach 1958 – 1962 powstała nowa szkoła. W pracach  budowlanych duży był udział społeczeństwa babimojskiego, kierowanego przez przewodniczącego Prezydium MRN Michała Białasa i Leona Obsta oraz Jednostki Wojskowej. Uroczyste otwarcie nastąpiło 2 września 1962 r. Nadano jej imię: „Szkoła Podstawowa nr 459 im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej”. Szybko się okazało, ze nie rozwiązało to problemów lokalowych. Budynek był przygotowany na 450 uczniów, a w 1971 r. uczęszczało do niej już 633, a liczna nauczycieli wzrosła do 26. Kierowali szkołą od 1969 r. Franciszek Eckert, a od 1970 r. Wiesław Wołek.

     Zdjęcie: Budowa nowej  szkoły.

     1 stycznia 1973 r. powołano w Babimoście Zbiorczą szkołę Gminną. Jej dyrektorem został od 1 czerwca 1973 r. Edmund Modrzyk. Dowożono do niej uczniów klas IV-VIII z Podmokli Małych i Wielkich oraz Lasek. Utworzono klasę 0 dla dzieci 6-letnich. Od 1974 r. funkcjonowało również Liceum Ogólnokształcące. W 1984 r. ponownie powołano Szkołę Podstawową – jej dyrektorem został Henryk Paciejewski. Od 1991 r. szkołą kierował Zygmunt Wołek. Warunki lokalowe nadal były trudne i szkoła pracowała na dwie zmiany. Mimo tego uczniowie osiągali liczne sukcesy, w szachach i w konkursach przedmiotowych, co świadczyło o wysokim poziomie pracy nauczycieli.

     Trudne warunki lokalowe (14 sal lekcyjnych dla 25 oddziałów) spowodowały, że dzięki staraniom inspektora oświaty Edmunda Modrzyka i radnych – Haliny Budzik, Karoliny Kasperskiej i Stanisława Błocha, przy znacznej pomocy mieszkańców, w latach 1986 – 1989 dobudowano 9 izb lekcyjnych, gabinet lekarski i dentystyczny oraz świetlicę.

     1 września 1999 r. powołano Publiczne Gimnazjum w Babimoście, mieszczące się w dotychczasowym budynku szkoły. Dyrektorem jego została Grażyna Płońska. Pracę podjęło wielu nauczycieli z dotychczasowej Szkoły Podstawowej. 30 maja 2002 r. nadano szkole imię Krzysztofa Żegockiego, a 25 maja 2005 r. Rada Rodziców ufundowała sztandar. Osiągało liczne sukcesy, tak w sporcie – sekcja unihokeja UKS „Fenomen”, jak i w konkursach przedmiotowych.

     1 września 2005 r. utworzono Zespół Szkół, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Dyrektorem Zespołu został Szczepan Sobczak, a po nim Marian Mielniczak. W latach 2006 – 2011 dyrektorem Zespołu była Iwona Chełska, a obecnie funkcje tę pełni Ewa Pietrusiewicz.

     Na podstawie opracowania Marka Kuca.

     Więcej zdjęć z historii szkoły można obejrzeć w galerii.

     Zdjęcia: kronika szkoły