• Pedagodzy

    •  

     Pedagog szkolny -  Urszula Kusiak 

     Pedagog specjalny -  Małgorzata Wojtek
      

                 Oferta dla uczniów:


     • udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, z presją negatywnych wzorców;
     • pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle  niepowodzeń szkolnych;
     • rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie; 
     • prowadzenie (organizowanie) zajęć wychowawczych z uczniami np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposobów rozwiązywania konfliktów;
     • prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz edukacji prozdrowotnej
     • inne zachowania wymagające konsultacji i porady.

     Oferta dla rodziców:

     • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem i wychowaniem dzieci;
     • wsparcie w problemach z właściwą organizacją i kontrolowaniem czasu wolnego dzieci;
     • pomoc w rozwiązywaniu trudności w nauce;
     • wsparcie w  zakresie trudności dzieci w kontrolowaniu emocji;
     • organizowanie i prowadzenie działań z zakresu wychowania, opieki, profilaktyki uzależnień oraz edukacji prozdrowotnej;
     • inne zachowania wymagające konsultacji i porady.

      

     Oferta dla nauczycieli:

      

     • pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów;
     • współpraca w zakresie określania i udzielania form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
     • pomoc w podejmowaniu działań opiekuńczo – wychowawczych;
     • organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, opieką, wychowaniem i edukacją prozdrowotną;
     • inne zachowania wymagające konsultacji i porady.