• Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Babimoście

     Szkoła Podstawowa w Babimoście zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Babimoście.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Nie wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
     • Brak jest tekstowej alternatywy multimediów przy odtwarzaczu multimediów niedostępnym za pomocą klawiatury.
     • Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.
     • Elementy filmowe, animowane i dźwiękowe przekazujące informacje nie mają opisu tekstowego wyjaśniającego, co przedstawiają lub czego dotyczą.
     • Filmy zawierające ścieżkę dźwiękową nie mają napisów dla osób niesłyszących.
     • Filmy nie mają audiodeskrypcji.
     • Linki do dokumentów do pobrania nie mają informacji o ich formacie, rozmiarze i języku.

     Wyłączenia

     • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
     • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
     • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
     • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Szkoła w Babimoście i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.
     • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Reiman.
     • E-mail: sekretariat@szkola.babimost.pl
     • Telefon: 683512155

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babimoście
     • Adres: ul. Żwirki i Wigury 3
      66-110 Babimost
     • E-mail: dyrektor@szkola.babimost.pl
     • Telefon: 683513205

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa w Babimoście prowadzi swoją podstawową działalność w budynku głównym, natomiast obsługę interesantów w zakresie księgowości prowadzi dodatkowo w budynku Urzędu Miasta.

     Budynek główny

     Mieści się przy ulicy Żwirki i Wigury 3 w Babimoście.

     Wyposażony jest w dwa wejścia: jedno od strony Żwirki i Wigury dostępne z poziomu chodnika dla osób poruszających się na wózku, do drugiego – od strony Konstytucji 3 Maja prowadzą schody bez dostępu dla osób poruszających się na wózku. Przed szkołą nie ma miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest trzykondygnacyjny bez windy oraz platformy przyschodowej. Sekretariat i gabinet dyrektora oraz wicedyrektora znajdują się na podwyższonym parterze i wymagają przebycia siedmiostopniowych schodów. Na pierwszym piętrze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły.

     Księgowość 

     Księgowość szkoły mieści się w budynku Urzędu Miasta Babimost przy ulicy Rynek 3.

     Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Główne wejście do budynku Urzędu Miasta jest bezprogowe z poziomu chodnika. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W holu głównym po lewej stronie znajduje się punkt informacyjny, w którym udzielana jest pomoc osobom z niepełnosprawnością. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Istnieje możliwość zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału/oddziału. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku. Przed budynkiem Urzędu Miasta wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.